Certyfikaty

Certyfikat Biblioteka Przyjazna Uczniom 2018 r.

Certyfikat otrzymują biblioteki, które dbają o rozwój czytelnictwa, są przyjaźnie nastawione wobec każdego czytelnika, spełniają wymogi stawiane przed nowoczesną biblioteką, a godziny otwarcia biblioteki są dogodne dla uczniów.

{{gallery:419}}

Certyfikat Szkoła Dbająca o Czytelnictwo 2016 r.

Certyfikat przyznawany jest bibliotekom szkolnym, które uzupełniają swoje zbiory o nowości wydawnicze. Bibliotekarze są przyjaźnie nastawieni do każdego czytelnika, a ich priorytetem jest zaszczepianie pasji do czytania oraz rozbudzanie zainteresowań książką.

{{gallery:418}}

IX Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowe Żywienie
We wrześniu 2017 r. nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego .

Celem konkursu było wskazanie, jak ważną rolę w życiu ucznia pełni prawidłowe odżywianie się.

Zadania które szkoła zrealizowała w ramach konkursu:

Przeprowadzenie debaty uczniowskiej nt. Zdrowie na talerzu w zgodzie z nową piramidą żywienia.

Przeprowadzenie sondażu nt.. Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i zdrowo się odżywiać.

Przeprowadzenie zajęć pod hasłem: Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia) – jak rozpoznać chorobę i gdzie szukać pomocy? – spotkanie z dietetykiem.

Zapoznanie rodziców z tematem: wpływ siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka – temat niedostosowania społecznego dziecka, izolacja w grupie, agresja.

„Jestem tym co jem?” – rola racjonalne żywienia na co dzień. Pogadanka na temat prawidłowego odżywiania się zwieńczona przygotowaniem gazetki szkolnej.

Zorganizowanie wystawy prac plastycznych nt. prawidłowego żywienia „Mój ulubiony zdrowy posiłek”.

Przygotowanie wspólnie z uczniami dekalogu zdrowego żywienia.

Sprawozdanie końcowe przesłane do jury konkursu.

Koordynatorem konkursu był pedagog szkolny.

 

XI 2016 „Niebieska Wstążka Kocham! Nie biję! Pomagam!”
W listopadzie nasza szkoła wzięła udział w kampanii: „Niebieska Wstążka Kocham! Nie biję! Pomagam!” zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

2016/2017 Certyfikat Lidera Projektu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo
Nasza szkoła została wyróżniona w październiku tego roku przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie Certyfikatem LIDERA PROJEKTU Szkoły Promującej Bezpieczeństwo!

Celem działań szkoły oraz jej partnerów jest promocja i kształtowanie bezpieczeństwa w szkole, a równocześnie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i w jej okolicach poprzez:
• podniesienie poziomu wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącej bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza jej obrębem,
• zdobycia umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą,
• zapoznanie uczniów z prawem dotyczącym nieletnich, zasadami odpowiedzialności oraz procedurami postępowania w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych,
• ograniczenie/wyeliminowanie aktów agresji i przemocy wśród uczniów,
• systematyczna i skuteczna profilaktyka zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Przypomnijmy;

Zespół Szkół Samorządowych nr 2 w 2007 roku przystąpił do programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w ramach którego szkoła w roku 2008 po audycie Zespołu Certyfikującego ZBP otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo Edycji 2008-2010. Po dwóch latach odbył się kolejny audyt, który szkoła przeszła wzorowo i Certyfikat został przedłużony na 5 lat, po upływie których właśnie teraz otrzymaliśmy prestiżowy tytuł Lidera Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo ma charakter honorowy. Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu ZPB.

Naszym głównym partnerem jest Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, a także Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Zespół Kuratorów.

Koordynatorem projektu jest pedagog szkolny Marta Kempny.

 

01.09.2010 r. – Certyfikat „Zły Dotyk”
Ogólnopolska kampania społeczna „Zły dotyk” (II edycja) poświęcona jest problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci. Akcja pod hasłem „Dzieci skrzywdzone przez zły dotyk chcą stać się niewidoczne” jest skierowana głównie do rodziców i profesjonalistów (nauczycieli, pedagogów, psychologów), a jej celem jest edukacja w zakresie możliwości ochrony najmłodszych i pomocy dzieciom, które doświadczyły wykorzystywania. Organizatorzy kampanii postulują także o jak najszybszą ratyfikację przez polski parlament Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, przyjętej przez Komitet Ministrów w dniu 12 lipca 2007 r., a podpisanej przez Rzeczpospolitą Polską w dniu 25 października 2007 r.
Zespół Szkól Samorządowych nr 2 w Limanowej uczestniczy w kampanii poświęconej tej problematyce.
W ramach akcji Fundacja Dzieci Niczyje uruchomiła portal www.zlydotyk.pl, poświęcony wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Zarówno rodzice, jak i profesjonaliści znajdą na nim informacje – również w formie e-learningu – jak diagnozować problem, jak mu zapobiegać i jak wspierać dziecko, które doświadczyło przemocy seksualnej.
Koordynatorem projektu jest psycholog szkolny mgr Elżbieta Orzeł-Pociecha.

{{gallery:12}}

 

kwiecień 2010 r. – Certyfikat Szkoła Bezpiecznego Internetu – przyznany
Certyfikat Szkoła Bezpiecznego Internetu został przyznany dla Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej. Jest to prestiżowy certyfikat przyznawany na 3 lat dla szkół które podejmują walkę o bezpieczeństwo wychowanków w sieci. Jak dotąd tylko 57 szkół w Polsce otrzymało certyfikat.
Warunki wymagane do otrzymania Certyfikatu. Certyfikat otrzyma szkoła, która:
– używa programów filtrujących szkodliwe treści na wszystkich komputerach podłączonych do Internetu, do których dostęp mają uczniowie;
– używa programów zabezpieczających komputery (antywirusowe, firewall, antyspam);
– używa wyłącznie legalnego oprogramowania; – zrealizowała we współpracy z Centrum Edukacyjnym Fundacji Kidprotect.pl lub innym podmiotem (inne organizacje pozarządowe, ośrodki doskonalenia nauczycieli, policja) szkolenie całego grona pedagogicznego pod kątem bezpieczeństwa uczniów w Internecie”.
– zrealizowała i realizuje na bieżąco samodzielnie albo we współpracy z Centrum Edukacyjnym Fundacji Kidprotect.pl lub innym podmiotem (inne organizacje pozarządowe, ośrodki doskonalenia nauczycieli, policja) spotkania profilaktyczne dla rodziców;
– zrealizowała i realizuje na bieżąco samodzielnie albo we współpracy z Centrum Edukacyjnym Fundacji Kidprotect.pl lub innym podmiotem (inne organizacje pozarządowe, ośrodki doskonalenia nauczycieli, policja) spotkania profilaktyczne dla uczniów;
– w miejscach, w których uczniowie mogą korzystać z dostępu do Internetu, umieszcza informacje na temat bezpiecznego korzystania z sieci; – realizuje działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa w sieci aktywizujące uczniów (np. konkursy plastyczne, wspólna realizacja spektakli czy filmów edukacyjnych, współpraca ze szkołą wcześniejszego etapu kształcenia, w ramach której uczniowie starsi szkolą uczniów młodszych pod nadzorem nauczyciela);
– współpracuje na bieżąco z właściwą terytorialnie jednostką policji w zakresie prewencji zagrożeń związanych z Internetem, w szczególności cyberprzemocy);
– opracowała i wdrożyła dokument opisujący politykę bezpieczeństwa internetowego jako element programu wychowawczego szkoły;
– udostępnia informacje o podejmowanych działaniach na oficjalnej stronie internetowej szkoły oraz przekazuje je na bieżąco fundacji Kidprotect.pl

{{gallery:11}}

 

8.10.2008 r. – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo –
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie 8 października 2008 roku dyrektor naszej szkoły mgr Wiesław Stanik wraz z Przewodniczącą Samorządu Szkolnego Jolantą Skrzekut odebrał Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Przyznanie tego Certyfikatu to uhonorowanie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa i efektywności wychowania na terenie szkoły i jej okolicy. Patronami projektu są Urząd Miasta Limanowa, Straż Miejska Limanowej, Kaolim Ochrona, Zespół Kuratorów Rodzinnych, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Sąd Rejonowy w Limanowej, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Limanowej oraz Firma Ubezpieczeniowa Gwarant. Koordynatorem projektu jest pedagog szkolny mgr Marta Kempny.
Certyfikat przyznawany jest za inicjatywy i działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji na okres dwóch lat.Po upływie tego czasu szkoła może starać o jego przedłużenie. Do takiej szkoły kierowany jest audyt kontrolny, który sprawdza czy placówka spełnia wybrane kryteria. Placówki oświatowe, które złożyły wnioski o przyznanie certyfikatu lub wnioski o jego przedłużenie, przez dwa miesiące (maj/czerwiec 2008), były wizytowane przez zespół certyfikujący składający się m.in. ze specjalistów ds. prewencji kryminalnej i nieletnich KPP/KMP. W oparciu o zapisy regulaminu nadawania certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” sprawdzeniu poddano: obszar organizacyjny, infrastrukturalny i techniczny oraz sposób realizacji zadań związanych z promocją bezpieczeństwa. Oceny dokonuje się w sposób punktowy przy pomocy stosownych arkuszy oceny. Na całość Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa składa się współpraca pomiędzy Policją, szkołami ale także innymi instytucjami. Projekt ten realizowany jest w Małopolsce od kilku lat, skupił już blisko 118 placówek oświatowych.

źródło: www.malopolska.policja.gov.pl

{{gallery:10}}

 

Wróć do góry