Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

8.10.2008 r. – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo –

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie 8 października 2008 roku dyrektor naszej szkoły mgr Wiesław Stanik wraz z Przewodniczącą Samorządu Szkolnego Jolantą Skrzekut odebrał Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Przyznanie tego Certyfikatu to uhonorowanie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa i efektywności wychowania na terenie szkoły i jej okolicy. Patronami projektu są Urząd Miasta Limanowa, Straż Miejska Limanowej, Kaolim Ochrona, Zespół Kuratorów Rodzinnych, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Sąd Rejonowy w Limanowej, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Limanowej oraz Firma Ubezpieczeniowa Gwarant. Koordynatorem projektu jest pedagog szkolny mgr Marta Kempny.
Certyfikat przyznawany jest za inicjatywy i działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji na okres dwóch lat. Po upływie tego czasu szkoła może starać o jego przedłużenie. Do takiej szkoły kierowany jest audyt kontrolny, który sprawdza czy placówka spełnia wybrane kryteria. Placówki oświatowe, które złożyły wnioski o przyznanie certyfikatu lub wnioski o jego przedłużenie, przez dwa miesiące (maj/czerwiec 2008), były wizytowane przez zespół certyfikujący składający się m.in. ze specjalistów ds. prewencji kryminalnej i nieletnich KPP/KMP. W oparciu o zapisy regulaminu nadawania certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” sprawdzeniu poddano: obszar organizacyjny, infrastrukturalny i techniczny oraz sposób realizacji zadań związanych z promocją bezpieczeństwa. Oceny dokonuje się w sposób punktowy przy pomocy stosownych arkuszy oceny. Na całość Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa składa się współpraca pomiędzy Policją, szkołami ale także innymi instytucjami. Projekt ten realizowany jest w Małopolsce od kilku lat, skupił już blisko 118 placówek oświatowych.

źródło: www.malopolska.policja.gov.pl

{{gallery:10}}

LIDER PROJEKTU „SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”

Miło nam poinformować, że nasza szkoła  została wyróżniona w październiku tego roku przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie Certyfikatem LIDERA PROJEKTU Szkoły Promującej Bezpieczeństwo!

Celem działań szkoły oraz jej partnerów jest promocja i kształtowanie bezpieczeństwa w szkole, a równocześnie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i w jej okolicach poprzez:
• podniesienie poziomu wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącej bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza jej obrębem,
• zdobycia umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą,
• zapoznanie uczniów z prawem dotyczącym nieletnich, zasadami odpowiedzialności oraz procedurami postępowania w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych,
• ograniczenie/wyeliminowanie aktów agresji i przemocy wśród uczniów,
• systematyczna i skuteczna profilaktyka zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Przypomnijmy;

Zespół Szkół Samorządowych nr 2 w 2007 roku przystąpił do programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w ramach którego szkoła w roku 2008 po audycie Zespołu Certyfikującego ZBP otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo Edycji 2008-2010. Po dwóch latach odbył się kolejny audyt, który szkoła przeszła wzorowo i Certyfikat został przedłużony na 5 lat, po upływie których właśnie teraz otrzymaliśmy  prestiżowy tytuł Lidera Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo ma charakter honorowy. Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu ZPB.

Naszym głównym partnerem jest Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, a także Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Zespół Kuratorów.

Koordynatorem projektu jest pedagog szkolny Marta Kempny.

W ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”,

przy współpracy z partnerami został opracowany

Zintegrowany Plan Działań na rok szkolny 2016/2017.

 

Na podstawie analizy wyników badań ankietowych, lustracji obiektu i terenu szkoły oraz innych wniosków określono priorytety podejmowanych działań:

    • Zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli na terenie szkoły i wokół niej
    • Informowanie i edukacja oraz angażowanie rodziców ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole
    • Informowanie i edukowanie uczniów ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole
  • Kształtowanie realnej samooceny ucznia, działań prospołecznych i promowanie pozytywnych wzorców zachowań

Zintegrowany Plan Działań na rok szkolny 2016/2017 Pobierz

Zintegrowany Plan Działań na rok szkolny 2017/2018 Pobierz

Zintegrowany Plan Działań na rok szkolny 2018/2019 Pobierz

Zintegrowany Plan Działań na rok szkolny 2019/2020 Pobierz

Wróć do góry