Wychowanie do życia w rodzinie

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

Rozkład treści nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

(do programu „Wędrując ku dorosłości”)

 

Podstawa programowa zajęć szkolnych „wychowanie do życia w rodzinie” (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku) została dostosowana do nowego podziału etapów nauczania. Treści programowe tych zajęć, zgodnie z decyzją MEN, są przeznaczone do realizacji w pięciu klasach: od IV do VIII.

Nowa podstawa programowa, w porównaniu z poprzednią jest znacznie poszerzona i uszczegółowiona, a treści nauczania sformułowane w języku wymagań zostały podzielone na sześć działów: rodzina, dojrzewanie, seksualność człowieka, życie jako fundamentalna wartość, płodność, postawy. Seksualność człowieka w nowych podstawach została potraktowana integralnie i powiązana ze wszystkimi wymiarami osoby. Uwzględniono nie tylko aspekt fizyczny, ale także psychiczny, intelektualny, społeczny i moralny człowieka. Takie ujęcie obliguje do zwrócenia szczególnej uwagi na osobowe odniesienie do seksualności (traktowanie podmiotowe), a także uwzględnienie istotnych zagadnień wychowawczych jak: szacunek, miłość i troska o dobro najbliższych.

 

Rozkład treści nauczania

Wiedza dotycząca rozwoju płciowego, zmian psychicznych, komunikacji w rodzinie   i przygotowania do pełnienia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich jest tak ułożona, aby umożliwiała uczniom nie tylko zdobywanie informacji, ale także pomagała w rozwijaniu kompetencji społecznych.

Niektóre treści programowe mają charakter „dalekosiężny”, dotyczą starszej młodzieży, np. dojrzałość do małżeństwa i założenia rodziny. Trzeba zauważyć, że niewielka liczba godzin przeznaczona do realizacji tych zajęć (14 godzin dla uczniów w ciągu roku szkolnego; w tym 5 z podziałem na grupy) nie pozwala na potraktowanie tych treści w sposób szczegółowy. Na bardziej wnikliwą prezentację tych treści przyjdzie czas w szkole średniej.

Intencją tych zajęć jest przede wszystkim wsparcie młodych ludzi w ich harmonijnym i bezpiecznym rozwoju.

Klasa IV

 1. Funkcje rodziny.
 2. Relacje w rodzinie.
 3. Dojrzewanie.
 4. Życie jako fundamentalna wartość.
 5. Prawo człowieka do intymności.

Klasa V

 1. O budowaniu bliskich relacji w rodzinie.
 2. Formacyjna rola rodziny.
 3. Komunikacja w rodzinie .
 4. Czas wolny.
 5. Budowanie relacji koleżeńskich i przyjacielskich .
 6. Problemy rozwoju psychofizycznego dziewcząt i chłopców .
 7. Media – zalety i minusy.

Klasa VI

 1. Rodzina w społeczeństwie.
 2. Pomoc instytucjonalna rodzinie.
 3. Komunikacja interpersonalna .
 4. Higiena i zdrowie nastolatków.
 5. Obrona własnej intymności.
 6. Media – za i przeciw.

  Klasa VII

 1. Dojrzałość – to znaczy…
 2. Rozwój fizyczny.
 3. Zmiany psychiczne okresu.
 4. Przekazywanie życia.
 5. Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy.
 6. Ciąża – czas oczekiwania.
 7. Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo.
 8. Rozwój człowieka .
 9. Komunikacja w rodzinie.
 10. Savoir-vivre, czyli sztuka życia .
 11. Pierwsze uczucia.
 12. Zagrożenia, uzależnienia.
 13. Rola autorytetu w życiu człowieka

Klasa VIII

 1. Rozwój psychoseksualny człowieka.
 2. Miłość w życiu człowieka.
 3. Odpowiedzialność w przeżywaniu własnej płciowości i budowanie szczęśliwych więzi.
 4. Przedwczesna inicjacja .
 5. Płodność człowieka.
 6. Rodzina w kontekście trwałości małżeństwa, miłości, wzajemnego szacunku i troski.
 7. Rodzina a normy i prawo.
Wróć do góry